RĪGAS 9. BRĪVBIBLIOTĒKAS - LASĪTAVAS DIBINĀŠANA

1926. gada 8. martā Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļas vadītājs J. Aberbergs lūdz Nekustamo īpašumu nodaļu uzrādīt Gaisa tilta rajonā brīvas telpas (5 – 10 istabas).

1926. gada 19. martā Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļas vadītājs J. Aberbergs sniedz atbildi Rīgas Nomaļu savienībai jautājumā par bibliotēku tīklu Rīgā. Tiek sniegta informācija, ka Rīgas pilsētas bibliotēku tīkla plānā ir paredzēts atvērt jaunu bibliotēku Gaisa tilta rajonā.

1926. gada 28. aprīlī Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļa lūdz J. Rozes tipogrāfiju izgatavot stūra spiedogu un apaļo zīmogu ar tekstu „Rīgas pilsētas 9. brīvbibliotēka - lasītava”.

1926. gada pavasarī tiek saņemti vairāki piedāvājumi par telpām Gaisa tilta rajonā:

 • ēkas īpašnieka K. Meijera iesniegums par izīrējamām telpām Vidzemes šosejā 4/6. Tiek piedāvātas 6 istabas bibliotēkai un 1 divistabu dzīvoklis ar ķēķi kā bibliotēkas pārziņa dzīvesvieta, kā arī 1 vienistabas dzīvoklis ar ķēķi bibliotēkas darbinieku vajadzībām. Telpas izīrēšanai piedāvā uz 5 gadiem par Ls 240.- mēnesī. Telpu remontu izīrētājs apņemas veikt pats, taču vēlas saņemt īres naudu par diviem gadiem uz priekšu.
 • Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļa saņem piedāvājumu nopirkt namu Vidzemes šosejā 7.
 • ienāk piedāvājums nopirkt nekustamo īpašumu Vidzemes šosejā 5 (gr.70 Nr.4) par Ls 24 000,- vienojoties par dažādiem papildus noteikumiem (pie līguma noslēgšanas samaksāt pusi no pārdošanas cenas, bet otru pusi nākošajā gadā un pārdevējam pašam jādzēš obligācija, kas apgrūtina šo nekustamo īpašumu). Grūtības var sagādāt tas, ka ēka ir apdzīvota – visi dzīvokļi aizņemti:
  • pirmajā stāvā 7 istabas aizņemtas intendantūras kancelejas un kancelejas pārziņa vajadzībām
  • arī pārējos dzīvokļus aizņem īrnieki.

1926. gada 15. jūlijā Rīgas pilsētas domes kārtējā sēdē, ko apliecina protokols No. 8, piekrītot pilsētas valdes 1926. gada 13. jūlija priekšlikumam, atklāti nobalsojot, domnieki vienbalsīgi nolemj pilnvarot pilsētas valdi nopirkt nekustamu īpašumu Vidzemes šosejā Nr.5 (gr.70 Nr.4) par Ls 24 000(divdesmit četri tūkstoši lati), pie kam puse no šīs summas jāsamaksā jau 1926. gadā no izglītības nodaļas tekošā gada budžeta līdzekļiem pie līguma noslēgšanas, bet otra puse jāuzņem 1927. gada budžetā un jāsamaksā pēc nākošā gada budžeta spēkā stāšanās.

1926. gada 1. novembrī notiek nekustamā īpašuma nodošana un pieņemšana, par ko tiek sastādīts attiecīgs Nodošanas – pieņemšanas akts:

 • nekustamais īpašums ir apbūvēts un apdzīvots,
 • īpašumā atrodas koka divstāvu dzīvojama ēka ar papes jumtu, sastāvoša no 6 vairāk istabu dzīvokļiem,
 • īpašuma teritorijā atrodas arī koka vienstāva dzīvojamā ēka ar papes jumtu, sastāvoša no viena divistabu dzīvokļa,
 • teritorijā izbūvēta koka piebūve (stallis bez grīdas un malkas rūme) ar papes jumtu,
 • īpašuma dārzā 47 lapu koki, 1 skuju koks, 15 ceriņu krūmi, 32 ogulāji,
 • īpašumā 1926. gada 1. novembrī dzīvo:
  • kara ierēdnis Jānis Gabliks
  • Peters Rolle
  • sētniece Alvīne Ābelīte
  • Fridrihs Gutmans
  • Vilhelms Lārsens
  • smagais ormanis Roberts Miķeļa d. Birjāns ar sievu un diviem bērniem,
 • ielas tīrāmā teritorija 160 soļi.

Pārņemot īpašumu, rodas problēmas ar īrnieku izmitināšanu citās telpās, jo neviens labprātīgi dzīvokli pamest nevēlas. Šajā situācijā ēkas remonts un iekārtošana aizkavējas.

1926. gada novembrī kā liecinieks tiesā par visu telpu nepieciešamību bibliotēkai tiek nozīmēts Jūlijs Andreja dēls Krūmiņš, dzīv. Rīgā, Bruņinieku ielā 58/60 dz.13, un Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļa 1926. gada 22. novembrī vēlreiz Nekustamo īpašumu nodaļai norāda, ka jāatbrīvo visas bibliotēkai paredzētās telpas.

1927. gada 1. oktobrī bibliotēkas pārzinis Jūlijs Krūmiņš ziņo Rīgas Pilsētas Valdes Izglītības nodaļai, ka bibliotēkas telpas paredzētas gatavas 1927. gada oktobra beigās.

Oktobrī tiek lūgta atļauja mēbeļu un vienas lielas izkārtnes iegādei, bet decembrī bibliotēka iegādājas nepieciešamo armatūru un 89 spuldzes.

Bibliotēkas dokumentācijā – Rīgas Pilsētas 9. bibliotēkas 1937. gada pārskatā bibliotēkas pārzinis norāda, ka 9. brīvbibliotēka - lasītava tikusi atvērta 1928. gada 11. februārī, bet dibināta jau 1926. gadā.

RĪGAS 9. BRĪVBIBLIOTĒKA – LASĪTAVA
NO 1926. GADA LĪDZ 1930. GADAM

Bibliotēka savu darbību uzsāk jau 1926. gadā, lai arī telpu jautājums vēl neskaidrs un kadru sastāvs vēl nenokomplektēts. Lasītāji gan vēl netiek apkalpoti, bet kā redzams no 9. bibliotēkas Inventāra grāmatām – grāmatu krājums jau tiek komplektēts no maija mēneša.

1926. gads.
1926.gadā bibliotēkas fondam tiek iepirktas 2325 grāmatas.
Bibliotēkas vajadzībām bibliotēkas pārzinis iegādājas Aspazijas, Pumpura, Veidenbauma, Skalbes, Blaumaņa, Poruka, Plūdoņa u.c. latviešu klasiķu Kopotu rakstu sējumus, kā arī ārzemju klasikas izdevumus. Tāpat tiek iepirktas daudzas grāmatas, kas veltītas Latvijas vēsturei, tautsaimniecībai, likumdošanai vai arī iepazīstina ar dažādām zinātņu nozarēm. Visvairāk grāmatu tiek iepirkts latviešu valodā, taču netrūkst arī izdevumu vācu un krievu valodās.
Visus ar bibliotēkas dibināšanu un attīstību veicamos darbus padara viens pats pārzinis J. Krūmiņš.

1927. gads.
1927. gadā visus bibliotekāros un administratīvos darbus veic pārzinis Jūlijs Krūmiņš, bet no1927. gada 15. oktobra tiek pieņemts darbā apkalpotājs (kurinātājs - sētnieks).
Lasītājiem bibliotēka joprojām vēl nav atvērta, jo notiek bijušo īrnieku izmitināšana citās telpās un bibliotēkas telpu remonts.
Gada beigās (oktobrī) telpas ir izremontētas, par to netieši liecina arī kurinātāja pieņemšana darbā.
Bibliotēkā no aprīļa līdz novembrim strādā praktikanti, kas palīdz komplektēt un kataloģizēt bibliotēkas fondu un iekārtot bibliotēku atvēršanai.

Fonds uz 1928. gada 1. janvāri

4 959

Bibliotēkas uzturēšana Ls

29 605,04


1928. gads.
Bibliotēka lasītājiem tiek atvērta 1928. gada 11. februārī.

Fonds uz 1929. gada 1. janvāri

8 055 (68% daiļlit.)

Lasītāji

1 351

Apmeklējums

26 946

Izsniegums

42 360 (78,7% daiļlit.)

Apgrozība

3,6

Lasāmība

31,4

Bibliotēkas uzturēšana Ls

35 278,43


1929. gads.

Fonds uz 1930.gada 1. janvāri

17 676

Iepirkts 1929. gadā

4 665 (66,6% daiļlit)

Lasītāji

2 456

Apmeklējums

45 374

Izsniegums

85 468 (71,2% daiļlit.)

Apgrozība

4,8

Lasāmība

34,8

Bibliotēkas uzturēšana Ls

23 984,27


1930. gads.
Bibliotēka atver lasīšanas punktu Akas ielā 10, kura darbības nodrošināšanai Rīgas Pilsētas Valdes sēdē, kas notiek 1930. gada 1. aprīlī, tiek piešķirti Ls 1500. Lasīšanas punktā strādā divi darbinieki, kas nav iekļauti bibliotēkas darbinieku štatā.
1929./1930.g. bibliotēkas pārzinis sūta bibliotēkas apkalpotāju uz mājām pie lasītājiem pēc laikā nenodotām grāmatām, par ko lasītājiem bijis jāmaksā, tāpat kā par paziņojumu saņemšanu un nozaudētām lasītāju kartēm (daļa no iekasētās summas pienācās apkalpotājam – šī darba veicējam).

Fonds uz 1931. gada 1. janvāri

22 580 (60% daiļlit.)

Lasītāji

3 391

Izsniegums

103 604 (72,8% daiļlit.)

Apgrozība

4,6

Lasāmība

30

RĪGAS 9. BIBLIOTĒKA NO 1931. GADA LĪDZ 1940. GADAM

1931. gads.

Bibliotēkas darbinieki: bibliotēkas pārzinis, 4 bibliotekāri, kurinātājs, garderobists.

1931. gada februārī tiek uzskaitīti apkalpotāja darba pienākumi: jākurina 12 krāsnis, jāsaskalda malka, jāmazgā grīda, jāslauka putekļi, no 14 līdz 20 jākārto plauktos lasītāju atnestās grāmatas.

1931. gada 10. janvārī pl.12 tiek atvērta bibliotēkas bērnu un jaunatnes nodaļa, par ko liecina ziņojums Rīgas Valdes Izglītības nodaļai.

1931. gada 7. decembrī bibliotēka nopērk sienas pulksteni, kas bibliotēkā laiku skaita arī vēl 2004. gadā.

Fonds uz 1932.gada 1. janvāri

25 589

Iepirkts 1931. gadā

3 006

Lasītāji

4 283

Apmeklējums

77 633

Izsniegums

160 912

Apgrozība

6,3

Lasāmība

37

 


1932. gads.

Bibliotēkas darbinieku sastāvs 1932. gada aprīlī: bibliotēkas pārzinis, 4 bibliotekāri, garderobists.

No 1932. gada oktobra līdz novembra beigām bibliotēka daļēji slēgta piebūves celtniecības dēļ.

Fonds uz 1933. gada 1. janvāri

27 791

Lasītāji

5 234

Apmeklējums

85 809

Izsniegums

187 817 (67,7% daiļlit.)

Apgrozība

6,8

Lasāmība

35,9


1933. gads.

Fonds uz 1934. gada 1. janvāri

29 855

Iepirkts 1933. gadā

2 064 (48,8% daiļlit.)

Lasītāji

3 949

Apmeklējums

68 702

Izsniegums

164 299 (66,2% daiļlit.)

lasītavā

1 035

pamatbibliotēkā izsniegts

163 264

uz mājām latviešu valodā

143 078

uz mājām krievu valodā

12 660

uz mājām vācu valodā

7 062

uz mājām pārējās valodā

464

Apgrozība

5,5

Lasāmība

41,6


1934. gads.

1934. gada 24. maijā pl.11 tiek atklāts rakstnieku Literārais muzejs (Rakstnieku stūrītis).

1934. gada 5. septembrī slēdz lasīšanas punktu Akas ielā 10.

1934. gada oktobrī bibliotēkā strādā: bibliotēkas pārzinis, 4 bibliotekāri, 1 apkalpotājs (tehniskais darbinieks).

1934. gada 3. martā bibliotēkas pārzinis informē Rīgas pilsētas Valdes Jaunatnes un Kultūras nodaļu, ka tēlnieks Burkards Dzenis dāvina bibliotēkai Annas Brigaderes bisti.

1934. gada jūlijā tiek uzskaitīti bibliotēkas tā brīža parādnieki, kam izsūtītas atgādinājuma vēstules, kuras būs jāapmaksā pašiem „aizmāršām”. Kopumā tiek uzskaitītas 18 vēstules un 6 personīgi parakstītas anketas par apņemšanos pildīt bibliotēkas noteikumus.

Fonds uz 1935. gada 1. janvāri

32 060

Iepirkts 1934. gadā

2 205 (61,5% daiļlit.)

Lasītāji

4 344

Apmeklējums

86 376

lasītavā

18 924

pamatbibliotēkā (abonementā)

67 452

Izsniegums

163 711 (64,5% daiļlit.)

lasītavā izsniegtas grāmatas

11 924

pamatbibliotēkā izsniegts

151 787

uz mājām latviešu valodā

131 176

uz mājām krievu valodā

13 474

uz mājām vācu valodā

6 883

uz mājām pārējās valodās

254

Apgrozība

6,1

Lasāmība

14,5


1936. gads.

Bibliotēkā strādā: bibliotēkas pārzinis, pārziņa palīgs, 4 bibliotekāri, 3 apkalpotāji (apkopējs – kurinātājs un 2 garderobistes).

1936. gadā iedalīti līdzekļi: grāmatu un žurnālu iegādei Ls 1307,-, grāmatu iesiešanai Ls 1047,- un laikrakstu pasūtīšanai Ls 152,-. Lielais līdzekļu ieguldījums grāmatu iesiešanā atmaksājas, jo arī pēc 60 gadiem vecāko grāmatu fiziskais stāvoklis ir visai labs, ko brīžiem nevar teikt par daudz jaunākiem izdevumiem.

Fonds uz 1937. gada 1. janvāri

35 063

Lasītāji

4 011


1937. gads.

Bibliotēka lasītājiem bijusi atvērta 264 dienas (pamatbibliotēka un lasītava) vai 247 dienas (bērnu nodaļa), jūlija mēnesī, darbinieku atvaļinājumu laikā, bibliotēka tikusi slēgta.

1937. gadā bibliotēkai noteikts darba laiks darbiniekiem no 13.30 līdz 20.30, bet bērnu nodaļā no 11 līdz 18 (vienam no darbiniekiem pamatbibliotēkā darbā ikdienu jāierodas pl.12.00), lasītājiem bibliotēka atvērta no pl.14 līdz 20.

1937. gadā bibliotekāriem darbā palīdz grāmatu piedzinējs, kas apmeklē lasītājus mājās. Grāmatu piedzinēja pakalpojumus apmaksā lasītāji.

Fonds uz 1938. gada 1. janvāri

37 398 (59,7% daiļlit.)

pa zinātņu nozarēm

15 069

daiļliteratūra

22 329

Iepirkts 1937. gadā

2 395

Izņemts no fonda 1937. gadā

60

Žurnālu nosaukumu skaits

40

Avīžu nosaukumu skaits

8

Lasītāji

3 844

turpina lasīt no iepriekš. gadiem

2 780

ar nepabeigtu pamatsk. izglītību

1 406 (36,6%)

ar pamatskolas izglītību

1 239 (32,2%)

ar vidusskolas izglītību

1 063 (27,7%)

ar augstskolas izglītību

136 (3,5%)

pēc nodarbošanās

3 844

skolnieki

1 577 (41%)

studenti

92 (2,4%)

inteliģento profesiju darbinieki

449 (11,7%)

tirdzn. un rūpn. iestāžu kalpot., mācekļi, strādnieki, amatnieki

1 257 (32,7%)

tirgotāji, rūpnieki, namīpašn.

20 (0,5%)

karavīri

26 (0,7%)

pārējie

423 (11%)

Apmeklējums

71 112

lasītavā

11 496

pamatbibliotēkā

36 899

bērnu nodaļā

17 274

bērnu lasītavā

5 443

Izsniegums

123 830

lasītavā

8 509

pamatbibliotēkā izsniegts

76 330

pa zinātņu nozarēm

22 675

visp. raksti un žurnāli

6 429

filozofija

908

reliģija

194

izglītība un audzināšana

216

sabiedriskās zinības

1 515

valodniecība

1 348

rakstniecība

1 414

dabas zinības, matemātika

2 787

lietišķās zinības

2 573

ārstniecība un higiēna

937

māksla

645

sports un spēles

284

vēsture un biogrāfijas

2 037

ģeogrāfija

1 388

daiļliteratūra

53 655

kopoti raksti

4 552

romāni un stāsti

46 238

dzeja

1 174

lugas

1 616

pārējā daiļliteratūra

75

bērnu nodaļā

32 717

pa zinātņu nozarēm

10 104

daiļliteratūra

22 613

bērnu lasītavā

6 274

Apgrozība

3,3

Lasāmība

32,2


1938. gads.

Grāmatu un žurnālu iepirkšanai piešķirti Ls 1665,-, izdevumu iesiešanai Ls 1210,- un periodisko izdevumu pasūtīšanai vai iepirkšanai - Ls 220,-.

1938. gada 9. jūnijā pa ceļam uz 3. Baltijas bibliotekāru kongresu Rīgā viesojas igauņu kolēģi, kurus uzņem Latvijas bibliotekāru biedrība. Bibliotekāri apmeklē arī 9. bibliotēku, kur apskata rakstnieku Literāro muzeju (Rakstnieku stūrīti).


1939. gads.

Bibliotēkas lasītāju skaits turpina palielināties.

Lasītāji tiek apkalpoti pamatbibliotēkā (abonements un lasītava) un bērnu un jaunatnes nodaļā.

Interesentiem tiek piedāvāts apmeklēt bibliotēkas rakstnieku Literāro muzeju, kura eksponātu skaits vismaz divkāršojies. Šajā gadā bibliotēkas fonds palielinās par 1375 vienībām.

Latvijas Rakstu un mākslas kamera lūdz 9. bibliotēkas pārzini uzņemt 1939. gada 26. un 27. novembrī bibliotēkā Latvijas bibliotekāru un arhivāru semināra dalībniekus, lai iepazīstinātu ar bibliotēkas darbu.


1940. gads.

1940. gadā bibliotēka turpina attīstīties.

Bibliotēkas lasītāju skaits ir ap 5000, fonda papildināšanai 1940. gadā iepirktas 1675 grāmatas.

Bibliotēkā notiek dažādi pasākumi un tikšanās, kas paredzēti gan bērniem, gan pieaugušiem.